Tư vấn các quy định về thủ tục hủy hợp đồng mua bán hàng hóa

Trong nhiều trường hợp giao dịch mua bán hàng hóa không đạt được những nội dung mà các bên đã thỏa thuận đi đến tiếng nói chung trước đây và không dàn xếp được, việc hủy hợp đồng là tất yếu.

Hủy hợp đồng và hậu quả pháp lý hủy hợp đồng là gì?

Căn cứ theo Điều 312 của Luật số 36/2005/QH11 về Luật thương mại được có hiệu lực vào ngày 01/01/2006 thì nội dung hủy bỏ hợp đồng là:

– Huỷ bỏ hợp đồng bao gồm hủy bỏ toàn bộ hợp đồng và hủy bỏ một phần hợp đồng.

– Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng là việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng.

– Hủy bỏ một phần hợp đồng là việc bãi bỏ thực hiện một phần nghĩa vụ hợp đồng, các phần còn lại trong hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

– Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, chế tài hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

  • Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng;
  • Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

Bên cạnh đó nội dung về hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng cũng được quy định cụ thể và rõ ràng trong điều 314 của Bộ luật này:

– Trừ trường hợp quy định tại Điều 313 của Luật này, sau khi huỷ bỏ hợp đồng, hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng, trừ thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ sau khi huỷ bỏ hợp đồng và về giải quyết tranh chấp.

– Các bên có quyền đòi lại lợi ích do việc đã thực hiện phần nghĩa vụ của mình theo hợp đồng; nếu các bên đều có nghĩa vụ hoàn trả thì nghĩa vụ của họ phải được thực hiện đồng thời; trường hợp không thể hoàn trả bằng chính lợi ích đã nhận thì bên có nghĩa vụ phải hoàn trả bằng tiền.

– Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật này.

Các trường hợp hủy hợp đồng mua bán hàng hóa

Trường hợp có thoả thuận về giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần, nếu một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc giao hàng, cung ứng dịch vụ và việc này cấu thành một vi phạm cơ bản đối với lần giao hàng, cung ứng dịch vụ đó thì bên kia có quyền tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng đối với lần giao hàng, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp một bên không thực hiện nghĩa vụ đối với một lần giao hàng, cung ứng dịch vụ là cơ sở để bên kia kết luận rằng vi phạm cơ bản sẽ xảy ra đối với những lần giao hàng, cung ứng dịch vụ sau đó thì bên bị vi phạm có quyền tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng kinh tế đối với những lần giao hàng, cung ứng dịch vụ sau đó, với điều kiện là bên đó phải thực hiện quyền này trong thời gian hợp lý.

Trường hợp một bên đã tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng đối với một lần giao hàng, cung ứng dịch vụ thì bên đó vẫn có quyền tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng đối với những lần giao hàng, cung ứng dịch vụ đã thực hiện hoặc sẽ thực hiện sau đó nếu mối quan hệ qua lại giữa các lần giao hàng dẫn đến việc hàng hoá đã giao, dịch vụ đã cung ứng không thể được sử dụng theo đúng mục đích mà các bên đã dự kiến vào thời điểm giao kết hợp đồng.

1-huy-hop-dong

Hủy hợp đồng đa phần chỉ xảy ra với những trường hợp cực chẳng đã.

Các bước thực hiện hủy hợp đồng mua bán hàng hóa cụ thể

Dựa vào những nội dung luật cụ thể như trên về thủ tục và quy định hủy hợp đồng mua bán hàng hóa cụ thể ta có những bước thực hiện quá trình hủy hợp đồng mua bán hàng hóa như sau:

  • Bước 01: Một bên muốn tạm dừng hợp đồng lập công văn hoặc văn bản thông báo cho bên còn lại được biết lý hủy hợp đồng
  • Bước 02: Thực hiện việc đàm phán các bên để tìm hướng xử lý vấn đề cần giải quyết và khắc phục nếu trường hợp không thể đàm phán để có kết quả tốt đẹp hơn thì buộc phải hủy hợp đồng
  • Bước 03: Thực hiện việc xác định nghĩa vụ các bên

Xem thêm: Thủ tục ký gửi hàng hóa

 

Bạn đang cần tìm xe tải chở hàng? Tra cứu giá cước với LOGIVAN!