Tải mẫu giấy đi đường cập nhật mới nhất 2019 – 2020

Tải mẫu giấy đi đường bản cập nhất mới nhất để giải quyết vấn đề chứng từ vận tải. Những ai đi công tác hoặc vận tải đường xa có thể tham khảo để làm thủ tục ứng tiền và khi kiểm tra.

Giấy đi đường là gì? Tại sao cần tải mẫu giấy đi đường?

Giấy đi đường nằm trong chứng từ vận tải và là thủ tục cần thiết cho những ai phải tham gia vào quá trình vận tải đường xa hoặc đi công tác.
Tải mẫu giấy đi đường để cung cấp thủ tục thanh toán các chi phí trong thời gian đi công tác. Và nó cũng là chứng từ vận tải cần thiết khi công an kiểm tra giấy tờ.

tải mẫu giấy đi đường
Hình 1. Giấy đi đường được kiểm tra ở những trạm biên giới hoặc có nghi ngờ về hành vi vận chuyển, đi lại trái phép.

Tải mẫu giấy đi đường mẫu mới nhất 2019

Dưới đây là mẫu giấy đi đường cập nhật mới nhất, được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 04-LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Đơn vị: ……
Bộ phận: .…

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:……………

Cấp cho: ……………………………………………………………………………………………………………
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………
Được cử đi công tác tại: ………………………………………………………………………………………….
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số………………………… ngày……… tháng…….. năm ………
Từ ngày………….. tháng……………… năm……………….. đến ngày…………. tháng…….. năm……….

Ngày…. tháng…. năm….

Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bảng phụ lục

Tiền ứng trước
Lương………………………đ
Công tác phí……………..đ
Cộng………………………..đ

Nơi đi

Nơi đến

NgàyPhương

tiện sử dụng

Số ngày

công tác

Lý do

lưu trú

Chứng nhận của cơ quan nơi công tác

(Ký tên, đóng dấu)

A1234B
Nơi đi………     
Nơi đến……     
Nơi đi………     
Nơi đến……     
Nơi đi………     
Nơi đến……     

1 – Tiền vé tàu, xe, máy bay:
Theo mức khoán:…………………………………………………………………………….

Theo thực tế: ………………………………………………………………………………….

2 – Tiền thuê phương tiện đi lại:
Theo mức khoán:…………………………………………………………………………….
Theo thực tế: ………………………………………………………………………………….
3 – Phụ cấp lưu trú:…………………………………………………………………………..
4 – Tiền phòng ở:
Theo mức khoán:…………………………………………………………………………….
Theo thực tế:…………………………………………………………………………………..

 

Duyệt

Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp …….. ngày

Người đi công tác

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Ngày ….. tháng ……. năm ………

Duyệt

Số tiền được thanh toán là:………..

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hướng dẫn điền thông tin khi tải mẫu giấy đi đường 2019

– Mỗi người trong 01 chuyến đi công tác được cấp 01 giấy đi đường. Mỗi văn bản cho mỗi chuyến đi là riêng biệt.

– Sau khi có lệnh cử hoặc giới thiệu cán bộ, người lao động đi công tác, bộ phận hành chính của doanh nghiệp, đơn vị làm thủ tục cấp giấy đi đường.

– Người đi công tác có nhu cầu ứng tiền lương, tiền tàu xe, công tác phí,… mang giấy đi đường đến phòng kế toán làm thủ tục ứng tiền.

Hướng dẫn điền thông tin khi tải mẫu giấy đi đường 2019

Hình 2 .Mẫu giấy đi đường không có phụ lục về tiền ứng trước

– Điền chính xác các thông tin trong bảng phụ lục giấy đi đường:

Cột A: Ghi nơi đi và nơi đến công tác.

Cột 1: Ghi ngày đi và ngày đến công tác.
Khi đến nơi công tác, cơ quan đến công tác phải xác nhận ngày, giờ đến và đi. Người đi công tác phải lấy được chữ ký và dấu của người có trách nhiệm tại cơ quan đến công tác.
Cột 2: Phương tiện sử dụng: Ghi rõ phương tiện để đi đến nơi công tác và phương tiện di chuyển trong suốt thời gian công tác: ô tô cơ quan, ô tô khách, tàu hỏa, phà, máy bay,…
Cột 3: Ghi số ngày công tác.
Cột 4: Ghi lý do lưu trú.

Cột B: Lấy chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của nơi cán bộ, người lao động đến công tác.

– Khi đi công tác về, người đi công tác xuất trình giấy đi đường để phụ trách bộ phận/người quản lý trực tiếp xác nhận ngày về và thời gian lưu trú; sau đó, đính kèm cùng các chứng từ trong đợt công tác (vé tàu xe, vé phà, hóa đơn thanh toán tiền ăn, phòng nghỉ,…) để làm thủ tục thanh toán.
– Giấy đi đường và các chứng từ liên quan được lưu ở phòng kế toán.