Mẫu công văn thanh lý hợp đồng thuê kho

Công văn thanh lý hợp đồng thuê kho là một trong những văn bản cần thiết để làm thủ tục thanh lý hợp đồng thuê kho.

Vì sao phải thanh lý hợp đồng thuê kho?

Khi thời hạn thuê kho đã hết theo quy định của hợp đồng thuê kho, nếu công ty của bạn không muốn tiếp tục gia hạn cho đối tác thì hai bên cần phải thực hiện thanh lý hợp đồng thuê kho. Và để đối tác biết được điều đó thì công ty của bạn phải gửi công văn thông báo thanh lý hợp đồng thuê kho.

Tuy nhiên, trên thực tế cũng có trường hợp trong hai bên quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng bởi những lý do phát sinh đặc biệt. Lúc này, bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê kho cũng cần gửi công văn thông báo đến đối tác để thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng.

mẫu công văn thanh lý hợp đồng thuê kho

Thanh lý hợp đồng thuê kho khi một trong hai bên không muốn giá hạn hợp đồng

Cơ sở của công văn thanh lý hợp đồng thuê kho

Cơ sở để soạn thảo công văn thanh lý hợp đồng thuê kho chính là hợp đồng thuê kho đã được hai bên ký kết. Qua đó, bạn sẽ xác định được nội dung của công văn này là “đơn phương chấm dứt” hay là đến thời hạn cần phải thanh lý hợp đồng. Ví dụ như sau:

Căn cứ Hợp đồng thuê kho số:…./20…/ được ký ngày…….tháng……năm 20…của Công ty A và Công ty B;

Căn cứ vào tình hình thực tế;

Căn cứ vào quyền và nghĩa vụ của hai bên,

Công ty A gửi thông báo đến Công ty B về việc thanh lý (hay đơn phương chấm dứt) Hợp đồng thuê kho số:…./20…/ ký kết ngày ngày…….tháng……năm 20…của Công ty A và Công ty B cụ thể như sau:

Lý do thanh lý hợp đồng thuê kho

Phần này các bạn nên ghi rõ lý do thanh lý hợp đồng thuê kho như:

  • Đến hạn thời hạn thanh lý theo quy định của hợp đồng
  • Đơn phương chấm dứt hợp đồng bởi do một bên đã vi phạm các nội dung của đồng hay các trường hợp bất khả kháng.

Nếu bạn vẫn còn gặp khó khăn trong việc soạn thảo công văn chấm dứt hợp đồng thuê kho thì hãy tham khảo mẫu công văn thanh lý hợp đồng thuê kho dưới đây.

-mau-cong-van-thanh-ly-hop-dong-thu-kho.jpg

Soạn thảo công văn thanh lý hợp đồng thuê kho cần nếu rõ lý do thanh lý

Xem thêm: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Mẫu công văn thanh lý hợp đồng thuê kho

Mẫu công văn dưới đây, chúng tôi gợi ý cho trường hợp thanh lý hợp đồng thuê kho do đến thời hạn kết thúc của hợp đồng. Khi tham khảo bạn nên tùy theo tình hình thực tế của công ty để soạn thảo cho phù hợp.

CÔNG TY A

Số:……/Công ty A – Phòng……

V/v chấm dứt Hợp đồng thuê văn phòng số:…../20…/Công ty A – Công ty B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…….., ngày……tháng…… năm 20…

Căn cứ Hợp đồng thuê kho số:…./20…/A-B được ký ngày…….tháng……năm 20…của Công ty A và Công ty B;

Căn cứ vào tình hình thực tế;

Căn cứ vào quyền và nghĩa vụ của hai bên,

Công ty A gửi thông báo đến Công ty B về việc thanh lý Hợp đồng thuê kho số:…./20…/A-B ký ngày…….tháng……năm 20…của Công ty A và Công ty B cụ thể như sau:

Hợp đồng thuê kho số:…./20…/A-B ký ngày…….tháng……năm 20…giữa Công ty chúng tôi và Quý công ty đã đến thời hạn kết thúc hợp đồng. Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý công ty trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, hiện nay thời hạn của hợp đồng thuê kho đã kết thúc, chúng tôi đề nghị Quý công ty thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định tại Điều số ……của hợp đồng thuê kho số:…./20…/A-B ký ngày…….tháng……năm 20…

Nếu quá thời hạn ngày …….tháng……năm 20…, Quý công ty vẫn chưa thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng cần thiết, chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi kho và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với vấn đề an toàn cho hàng hóa của Quý công ty.

Rất mong nhận được phản hồi và phối hợp thực hiện của Quý công ty để công tác thanh lý hợp đồng thuê kho số:…./20…/… ký ngày…….tháng……năm 20…theo đúng thỏa thuận của hai bên.

Trân trọng.

Nơi nhận:
– Như trên;
– ……………;
– Lưu: VT
GIÁM ĐỐC

Trên đây là mẫu công văn thanh lý hợp đồng thuê kho mà LOGIVAN gợi ý để bạn tham khảo. Bên cạnh lý do hết thời hạn hợp đồng, trên thực tế việc thanh lý hợp đồng thuê kho còn xuất phát từ rất nhiều lý do khác. Vì vậy, khi soạn thảo bạn cần cân nhắc nội dung cho phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *