Bảo hiểm hàng hóa lưu kho khi xảy ra cháy, nổ

Những sự cố hay những tai nạn bất ngờ là điều không ai mong muốn xảy ra, tuy nhiên khó tránh được điều đó. Trong lưu kho cũng vậy, các sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Do đó, bảo hiểm hàng hóa lưu kho đã ra đời nhằm chia sẻ những tổn thất hàng hóa với chủ hàng cũng như người mua bảo hiểm.

bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Đối tượng được bảo hiểm trong lưu kho

Bảo hiểm hàng hóa trong kho sẽ bảo hiểm cho các đối tượng sau:

  • Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo.
  • Máy móc thiết bị.
  • Các loại hàng hóa, vật tư, tài sản khác.

Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ hàng hóa trong kho.

2-bao-hiem-hang-hoa-luu-kho-khi-xay-ra-chay-no

Đối tượng được bảo hiểm trong lưu kho

Số tiền bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:

  • Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận.
  • Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm,…) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm.

Số tiền doanh nghiệp bảo hiểm bỏ ra để bảo hiểm trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá:

  • Số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản và tổng cộng lại, không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
  • Số tiền bảo hiểm còn lại sau khi bồi thường bất kỳ tài sản nào bị mất mát, hủy hoại hay hư hại xảy ra trong thời hạn bảo hiểm trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đã đồng ý khôi phục lại số tiền bảo hiểm sau mỗi lần thanh toán bồi thường.

3-bao-hiem-hang-hoa-luu-kho-khi-xay-ra-chay-no

Xem thêm: Cần thuê kho chứa hàng

Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Tuân thủ các quy định về báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy quy định tại Điều 23 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP.

Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết chậm nhất không quá ba ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm cháy nổ hàng hóa trong kho.

Trường hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do người thứ ba gây ra, bên mua bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của doanh nghiệp bảo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm đòi bồi thường từ người thứ ba.

Trường hợp thiệt hại do người có hành động cố ý gây ra, bên mua bảo hiểm phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra biết.

Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm những thông tin cần thiết, gửi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ngắn nhất các hóa đơn, chứng từ chứng minh thiệt hại cùng với bản kê khai thiệt hại.

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ tài sản và chứng từ kế toán để kiểm tra.

4-bao-hiem-hang-hoa-luu-kho-khi-xay-ra-chay-no

Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm hàng hóa lưu kho